Polisi Cwcis

Diweddarwyd y Polisi Cwcis hwn ddiwethaf ar 22 Tachwedd, 2023 ac mae’n berthnasol i ddinasyddion a phreswylwyr parhaol cyfreithiol yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir.

1. Cyflwyniad

Mae ein gwefan, https://unitewulf.cymru (“y wefan” o hyn allan), yn defnyddio cwcis a thechnolegau cysylltiedig eraill (er hwylustod, cyfeirir at yr holl dechnolegau eraill fel “cwcis”). Gosodir cwcis hefyd gan drydydd partïon yr ydym wedi ymgysylltu â nhw. Yn y ddogfen isod, rydym yn eich hysbysu ynghylch y defnydd o gwcis ar ein gwefan.

2. Beth yw cwcis?

Cwci yw ffeil syml a anfonir ynghyd â thudalennau’r wefan hon ac a gedwir gan eich porwr ar y gyriant caled ar eich cyfrifiadur neu ddyfais arail. Gellir dychwelyd y wybodaeth a gedwir yng nghyswllt hynny i’n gweinyddion neu i weinyddion y trydydd partïon perthnasol yn ystod ymweliad dilynol.  

3. Beth yw sgriptiau?

Mae sgript yn ddarn o god rhaglen a ddefnyddir i wneud i’n gwefan weithio’n iawn ac yn rhyngweithiol. Gosodir y cod hwn ar ein gweinydd neu ar eich dyfais. 

4. Cwcis

4.1 Cwcis technegol neu weithredol

Mae rhai cwcis yn sicrhau bod rhai rhannau o’r wefan yn gweithio’n iawn a bod eich dewisiadau fel defnyddiwr yn parhau i fod yn hysbys. Drwy osod cwcis gweithredol, rydym yn ei gwneud yn haws i chi ymweld â’n gwefan. O’r herwydd, nid oes angen i chi gynnwys yr un wybodaeth dro ar ôl tro wrth ymweld â’n gwefan ac, er enghraifft, bydd yr eitemau yn aros yn eich cert siopa nes eich bod wedi talu. Mae’n bosibl y byddwn yn gosod y cwcis hyn heb eich caniatâd. 

4.2 Cwcis ystadegau

Defnyddiwn gwcis ystadegau i wneud profiad y defnyddwyr o’r wefan y gorau y gall fod. Gan ddefnyddio’r cwcis ystadegau hyn, cawn fewnwelediadau ar y defnydd o’n gwefan. Rydym yn gofyn am eich caniatâd i osod cwcis ystadegau.

5. Cwcis a osodir

6. Caniatâd

Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan am y tro cyntaf, byddwn yn dangos neges i chi sy’n egluro’r cwcis. Cyn gynted ag y byddwch yn clicio ar “Save preferences”, rydych yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio’r categorïau o gwcis ac ategion yr ydych wedi’u dewis yn y neges, fel y disgrifir yn y Polisi Cwcis hwn. Gallwch gael gwared ar y defnydd o gwcis drwy eich porwr, ond dylech fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl na fydd ein gwefan yn gweithio’n iawn wedi hynny.

6.1 Rheoli eich gosodiadau caniatâd

Gweithredol

Bob tro’n actif

Ystadegau

Ystadegau

7. Galluogi/diffodd a dileu cwcis

Gallwch ddefnyddio eich porwr ar y rhyngrwyd i ddileu cwcis yn awtomatig neu â llaw. Gallwch hefyd nodi na ellir gosod cwcis penodol. Dewis arall yw newid eich gosodiadau yn eich porwr ar y rhyngrwyd fel eich bod yn derbyn neges bob tro y bydd cwci’n cael ei osod. I gael rhagor o wybodaeth am yr opsiynau hyn, darllenwch y cyfarwyddiadau yn yr adran Gymorth yn eich porwr.

Er gwybodaeth, mae’n bosib na fydd ein gwefan yn gweithio’n iawn os yw’r holl gwcis wedi’u diffodd. Os byddwch yn dileu’r cwcis yn eich porwr, byddant yn cael eu gosod eto ar ôl i chi roi caniatâd pan fyddwch yn ymweld â’r wefan eto.

8. Eich hawliau mewn perthynas â data personol

Mae gennych yr hawliau a ganlyn mewn perthynas â’ch data personol:

Mae gennych hawl i wybod pam y mae angen eich data personol, beth fydd yn digwydd iddynt, ac am ba hyd y byddant yn cael eu cadw. 

Hawl mynediad: mae gennych hawl i gael mynediad at eich data personol sy’n hysbys i ni. 

Hawl i gywiro: mae gennych hawl i ychwanegu at eich data personol, eu cywiro, neu ofyn iddynt gael eu dileu neu eu blocio pryd bynnag y dymunwch.  

Os byddwch yn rhoi caniatâd i ni brosesu eich data, mae gennych hawl i dynnu’r caniatâd hwnnw yn ôl ac i ofyn i’ch data personol gael eu dileu. 

Yr hawl i drosglwyddo eich data: mae gennych hawl i ofyn am eich holl ddata personol gan y rheolydd ac i’w trosglwyddo’n gyfan gwbl i reolydd arall. 

Hawl i wrthwynebu: mae’n bosibl y byddwch yn gwrthwynebu bod eich data’n cael eu prosesu. Byddwn yn cydymffurfio â hyn oni bai bod sail gyfiawn ar gyfer eu prosesu. 

I weithredu’r hawliau hyn, cysylltwch â ni. Cyfeiriwch at y manylion cyswllt ar waelod y Polisi Cwcis hwn. Os oes gennych gŵyn ynghylch sut yr ydym yn ymdrin â’ch data, hoffem glywed gennych, ond mae gennych yr hawl hefyd i gyflwyno cwyn i’r awdurdod goruchwylio (yr Awdurdod Diogelu Data).

9. Manylion cyswllt

Os oes gennych gwestiynau a/neu sylwadau am ein Polisi Cwcis a’r datganiad hwn, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt a ganlyn: 

WULF – Unite yr Undeb

1 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9SD

Y Deyrnas Unedig

Gwefan: https://unitewulf.cymru

E-bost: gro.noinuehtetinu@fluw.etinuhtiwnrael

Rhif ffôn: 02920 394521

Cafodd y Polisi Cwcis hwn ei gysoni â cookiedatabase.org ar 2 Tachwedd, 2023.