lles

Materion Iechyd Meddwl

Waeth beth fo’r diagnosis, mae pob un ohonom yn cael dyddiau da a dyddiau drwg – cyfeirir at hyn yn aml fel ein safle ar y continwwm iechyd meddwl a llesiant.

Mae 17 miliwn o ddyddiau gwaith yn cael eu colli bob blwyddyn oherwydd iechyd meddwl gwael

Mewn gwirionedd, yn enwedig ers Covid-19, mae pobl ar draws pob sector yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl a llesiant.

Mae’r cyflogwr yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth a chymorth ac i hybu llesiant gweithwyr. Mae’r unigolyn yn gyfrifol hefyd am fod yn rhagweithiol ynghylch edrych ar ôl ei lesiant ei hunan.

Beth yw llesiant?

“Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn diffinio iechyd meddwl fel cyflwr o leisant lle y mae’r unigolyn yn gwireddu ei botensial, yn gallu ymdopi â straen arferol bywyd, yn gallu gweithio’n gynhyrchiol a llwyddiannus, ac yn gallu gwneud cyfraniad i’w gymuned.”  [gov.uk]

Gweithio fel tîm

Meithrin Cynaliadwyedd

Gall y pwysau a roddir ar eiriolwr iechyd meddwl neu unigolyn cymorth cyntaf yn y gweithle fod yn aruthrol ac, yn yr hirdymor, mae’n anghynaladwy fel model i gefnogi cyflogeion gyda’u hiechyd meddwl a’u llesiant.

Mae Unite wedi datblygu Pecyn Cymorth ar Iechyd Meddwl yn y Gwaith i Gynrychiolwyr yr Undebau Llafur

Mae Cronfa Unite hefyd yn datblygu model pecyn cymorth arall ar hyn o bryd i wella llesiant yn y gweithle gan ddefnyddio dull o weithio mewn tîm. Gall dull mwy cynhwysol ar y cyd o ddatblygu llesiant yn y gweithle wneud gwahaniaeth mawr. Gall arwain at leihau’r absenoldebau yn sgil iechyd meddwl a llesiant gwael a gall hefyd wella’r berthynas rhwng y cyflogwr a’r cyflogai.

Dewch yn ôl i weld rhagor o wybodaeth am ein gwaith fel y mae’n datblygu ac mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych eisiau cymryd rhan yn ein rhaglen beilot.

GADEWCH I NI DDECHRAU ARNI

Helpwch i wella llesiant yn eich gweithle!