HYFFORDDIANT

Dysgu gyda’r Gronfa

Mae’r Gronfa wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi dysgu i oedolion dan arweiniad yr undebau ar gyfer gweithwyr ledled Cymru.

Mae’r prosiect presennol – “Llwybrau at Gynnydd” – wedi’i ariannu tan 31 Mawrth 2025.

Mae ein hymagwedd tuag at Ddatblygu a Darparu Hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion gweithwyr ledled Cymru.

Mae Cronfa Unite yn cynnig amrywiaeth anferth o hyfforddiant ar sgiliau datblygiad proffesiynol a galwedigaethol i weithwyr ledled Cymru.

Rydym wedi bod wrthi am dros ugain mlynedd yn datblygu ein portffolio hyfforddi ac os nad ydym yn gallu darparu’r hyfforddiant sydd ei angen arnoch, byddwn yn siŵr o adnabod rhywun a fydd yn gallu gwneud hynny!

Sut y gallwn helpu

Mae gennym rywbeth sy’n addas ar gyfer anghenion pawb, a gallwn drefnu hyfforddiant ar…

Sgiliau cyflogadwyedd

Mae sgiliau cyflogadwyedd, a elwir hefyd yn sgiliau meddal neu’n sgiliau parodrwydd am swydd, yn rhinweddau hanfodol y mae cyflogwyr yn eu ceisio ond nad ydynt yn cael eu nodi’n benodol mewn disgrifiadau swyddi o bosibl. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys cyfathrebu, arweinyddiaeth a gwaith tîm. Mae Cronfa Unite yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i wella’r sgiliau hyn, a gwella rhagolygon cyflogaeth.

Hyfforddiant galwedigaethol

Mae sgiliau galwedigaethol yn sgiliau ymarferol sy’n ymwneud â gwaith sy’n gwella’r gallu mewn crefft neu broffesiwn penodol. Maent wedi’u teilwra i ateb anghenion cyflogwyr, i gefnogi datblygiad proffesiynol, ac i wella cyflogadwyedd. Mae’r sgiliau hyn yn cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr, ac maent yn rhoi mantais gystadleuol mewn ceisiadau am swyddi. Mae Cronfa Unite yn gweithio gyda chyflogwyr ac unigolion i ddarparu hyfforddiant mewn sgiliau galwedigaethol.

Datblygiad Proffesiynol

Mae datblygiad proffesiynol yn broses ddysgu barhaus sy’n canolbwyntio ar feithrin y wybodaeth a’r sgiliau sy’n berthnasol i’ch rôl bresennol. Mae’n cynnwys gwella cymwyseddau i wella perfformiad a rhagolygon gyrfaol yn y dyfodol. Mae Cronfa Unite yn cydweithio â phartneriaid i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer datblygiad proffesiynol, gan sicrhau bod gan unigolion y wybodaeth ddiweddaraf a’u bod yn mynd ar drywydd cyfleoedd i dyfu sydd wedi’u halinio â’u hamcanion gyrfaol.

Sgiliau hanfodol

Mae sgiliau hanfodol, a elwir hefyd yn sgiliau gweithredol neu’n ‘sgiliau bywyd’, yn canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder mewn Mathemateg, Saesneg, a sgiliau digidol ar gyfer sefyllfaoedd bywyd go iawn. Maent yn rhoi sylfaen ar gyfer dysgu sgiliau eraill, gan gynyddu hyder, datblygiad mewn swydd, a’r gallu i ddatrys problemau’n effeithiol. Mae Cronfa Unite yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i wella’r sgiliau hyn ar gyfer twf personol a phroffesiynol cyffredinol.

Sgiliau digidol

Mae sgiliau digidol yn cwmpasu amrywiaeth eang o alluoedd, o ddefnydd sylfaenol o apiau ffonau symudol i systemau cronfeydd data uwch. Gwnaeth y pandemig Covid-19 gyflymu’r newid digidol, gan wneud offer digidol yn hanfodol mewn sectorau amrywiol. Mae meddu ar y sgiliau digidol cywir yn fwyfwy hanfodol yn y diwylliant gwaith sy’n datblygu, gan roi mantais gystadleuol. Mae Cronfa Unite yn cynnig cefnogaeth i wella hyder digidol ni waeth ar ba gam o’ch taith ddigidol yr ydych chi.

Sgiliau ieithyddol

Mae siarad nifer o ieithoedd yn cynnig manteision di-ri, fel gwella creadigrwydd, cof, sgiliau datrys problemau, hyder, a’r gallu i ganolbwyntio. Mae’r ymchwil yn nodi y gall dysgu ail iaith leihau’r risg o ddementia ac arafu’r clefyd Alzheimer. Gall Cronfa Unite roi cymorth i ddysgu ieithoedd gwahanol, gan gynnwys iaith arwyddion.

Iechyd a Diogelwch

Mae Iechyd a Diogelwch yn cyfeirio at y rheoliadau a’r gweithdrefnau y bwriedir iddynt atal damweiniau ac anafiadau mewn gweithleoedd a mannau cyhoeddus. Mae salwch, anafiadau a damweiniau yn y gwaith yn arwain at golli nifer o ddyddiau gwaith bob blwyddyn. I feithrin diwylliant iechyd a diogelwch cadarnhaol, mae’n hanfodol bod gweithwyr yn deall y risgiau ac yn diogelu eu hunain a’u cydweithwyr. Mae Cronfa Unite yn darparu hyfforddiant i hybu amgylchedd gwaith diogel.

Iechyd meddwl a llesiant

Mae llesiant yn hanfodol i bob unigolyn, a gall iechyd meddwl gwael effeithio ar lesiant cyflogai yn fawr. Mae rheoli iechyd meddwl a llesiant yn effeithiol yn allweddol wrth feithrin ymgysylltiad cryf rhwng y cyflogai a’r cyflogwr, drwy wella ysbryd y staff, eu teyrngarwch, arloesedd, cynhyrchiant ac elw’r sefydliad. Mae Cronfa Unite yn mabwysiadu dull sy’n canolbwyntio ar atebion drwy ddarparu hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth a chefnogi iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol ymysg y cyflogwyr ac unigolion.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae cydraddoldeb yn y gweithle yn sicrhau cyfleoedd am swyddi cyfartal a thegwch ar gyfer cyflogeion ac ymgeiswyr. Mae amrywiaeth yn cwmpasu pobl o wahanol oedrannau, crefyddau, ethnigrwydd, gallu, a rhyw, gan werthfawrogi eu gwahaniaethau. Mae gweithlu cynhwysol sy’n gwerthfawrogi cydraddoldeb ac amrywiaeth yn meithrin ymdeimlad o werth ac yn lleihau’r achosion o fwlio, aflonyddu a gwahaniaethu. Mae Cronfa Unite yn darparu hyfforddiant i hybu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle.

Pwy y gallwn eu helpu

Cymorth Unigol

Fel unigolion, mae gennym oll wahanol flaenoriaethau ac amcanion mewn bywyd a gwaith. Bydd bod yn glir ynghylch eich blaenoriaethau’n eich cynorthwyo i egluro’r hyn sydd ei angen arnoch i wella eich rhagolygon gwaith presennol, i ganfod swydd fwy boddhaol neu i newid cyfeiriad yn llwyr. Gall y Gronfa eich cefnogi a’ch cyfeirio yn ôl yr angen i’ch cynorthwyo i nodi eich amcanion a chymryd y camau cyntaf.

Gall unigolion gael mynediad at gymorth gan y Gronfa mewn sawl ffordd…

  • Drwy gysylltu â thîm y Gronfa’n uniongyrchol
  • Drwy Gynrychiolydd Dysgu’r Undeb yn eu gweithle
  • Drwy eu cyflogwr os ydynt eisoes yn gweithio gyda’r Gronfa

Rydym yn defnyddio Eventbrite ar gyfer archebu nifer o’n cyrsiau Academi Sgiliau Unite. Edrychwch ar ein cyrsiau a’n gweithdai Academi Sgiliau Unite presennol – mae’r rhan fwyaf ohonynt AM DDIM i’r rheini sy’n bwy a/neu’n gweithio yng Nghymru.

Gweithio mewn Partneriaeth â’ch Cyflogwr

Rydym yn croesawu’r cyfle i feithrin perthnasoedd a chydweithio â chyflogwyr ar draws yr holl sectorau ar anghenion hyfforddi eu staff. Dros yr 20 mlynedd a mwy diwethaf, mae’r Gronfa wedi gweithio’n llwyddiannus gyda channoedd o gyflogwyr ledled Cymru, gan eu cefnogi drwy ddarparu hyfforddiant galwedigaethol ac achrededig i uwchsgilio cyflogeion a gwella gweithrediadau busnes.

Os ydych yn gyflogwr sy’n ceisio canfod sut y gallwn gefnogi eich busnes, cysylltwch â ni a gallwn drafod pa ffordd yw’r un orau i ni gefnogi eich anghenion busnes.

Mae prosiect y Gronfa wedi helpu i wella sgiliau Ein Cyd-sefydliad ac mae wedi cefnogi nifer o ymgyrchoedd llesiant sydd wedi helpu i wella llesiant y staff. Mae’r bartneriaeth yn darparu cyngor arbenigol ac argymhellion ynghylch yr atebion hyfforddiant a’r darparwyr gorau o fewn y diwydiant. Bu rhaglen sgiliau agored Unite yn hynod o boblogaidd gydag aelodau’r staff; mae’n darparu dysgu hyblyg ar bynciau perthnasol sy’n helpu’r staff i ddatblygu sgiliau i symud ymlaen yn y gweithle.

Candy Passmore

Cartrefi Cymoedd Merthyr

GADEWCH I NI DDECHRAU ARNI

Gwybodaeth am sut y gallwn eich helpu chi!