CRONFA DDYSGU UNDEBAU CYMRU UNITE

CROESO

Croeso i wefan Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) Unite.

Mae’r Gronfa wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi dysgu i oedolion dan arweiniad yr undebau ar gyfer gweithwyr ledled Cymru.

Yr Hyn a Wnawn

Mae prosiect WULF Unite yn cefnogi gweithwyr o bob sector yng Nghymru, p’un a ydynt wedi’u cyflogi mewn gofal iechyd, addysg, gweithgynhyrchu, lletygarwch, manwerthu, cludiant, gwasanaethau cyhoeddus, neu unrhyw ddiwydiant arall. Ein bwriad yw rhoi cymorth a chefnogaeth i weithwyr o sectorau amrywiol gyda’u hanghenion dysgu a datblygu.

Mae’r Ateb Gennym Ni

Hyfforddiant

Mae ein hatebion dysgu cynhwysfawr yn cwmpasu amrywiaeth o anghenion, o e-ddysgu i fformatau ar-lein ac wyneb yn wyneb. Rydym mewn sefyllfa i’ch cefnogi mewn sawl maes, gan gynnwys cyflawni eich amcanion gyrfaol, gwella eich datblygiad proffesiynol, darparu hyfforddiant i adleoli, cynnig cymorth yn ystod diswyddiad, a llawer mwy. Beth bynnag fo’ch gofynion dysgu, rydym yma i’ch helpu.

Iechyd Meddwl a Llesiant

Mae 17 miliwn o ddyddiau gwaith yn cael eu colli bob blwyddyn oherwydd straen, gorbryder ac iselder. Mae creu amgylcheddau gweithio cadarnhaol yn allweddol o ran atal straen, galluogi twf unigolion, a gwella cynhyrchiant wrth leihau absenoldebau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Yn WULF Unite, rydym yn credu y gall ymagwedd tîm cynhwysol tuag at lesiant hirdymor helpu ac rydym yn datblygu pecyn cymorth i gynorthwyo’r broses o wella llesiant yn y gweithle.

Cefnogi Gweithwyr

Weithiau bydd newid yn cael ei orfodi arnom ni yn sgil ffactorau allanol sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Ar adegau eraill, mae’n bosibl y byddwn yn penderfynu ein hunain ei bod yn amser newid cyfeiriad neu wneud cynnydd o ran ein cynlluniau gyrfaol. Beth bynnag fo’r rheswm, mae prosiect WULF Unite yma i’ch cynorthwyo drwy roi cyngor, arweiniad a hyfforddiant, a thrwy eich cyfeirio at gymorth a chyllid arall perthnasol.

Gweithio gyda Chyflogwyr

The Unite WULF project works with individuals and employers to provide support for professional development and upskilling. Their work extends to various initiatives in Wales, such as assisting employers in transitioning to carbon neutrality, providing MEWP (Mobile Elevated Work Platforms) training, and helping young people into work.

Hyfforddiant Perthnasol a Hygyrch

Mae prosiect Llwybrau at Gynnydd WULF Unite yn gweithredu ar sail y galw, sy’n golygu ei fod yn teilwra ei wasanaethau a’i gefnogaeth at anghenion a gofynion penodol unigolion neu sefydliadau. Drwy fabwysiadu dull sy’n seiliedig ar alw, rydym yn sicrhau bod ein holl adnoddau a mentrau yn ymateb i anghenion y cyfranogwyr sy’n datblygu, sy’n sicrhau cymorth mwy effeithiol a pherthnasol.

Mae’r rhan fwyaf o’r hyfforddiant a’r gefnogaeth a drefnwn ac a ddarparwn wedi’i gyd-ariannu gan y cyflogwyr neu mae am ddim.

Ymgyrch Menopos

CEFNOGI MENYWOD

Rydym oll yn teimlo ychydig yn ddi-hwyl ar adegau, ond a oeddech yn gwybod bod un o bob 10 menyw sy’n dioddef yn sgil y menopos yn rhoi gorau i’w swyddi oherwydd eu symptomau?

Mae WULF Unite wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o’r menopos a hyrwyddo dealltwriaeth o’r mater pwysig hwn ym mhob gweithle. 

Ein nod yw blaenoriaethu addysg ynghylch y menopos, darparu adnoddau, a meithrin amgylchedd cefnogol i unigolion sy’n dioddef symptomau’r perimenopos, y menopos, ac ar ôl y menopos.

Adborth

“Heb eich help chi – y CV, y gwaith paratoi ar gyfer y cyfweliad, y gefnogaeth – bydden i wedi bod ar goll. Ni fyddwn wedi gallu ei wneud hebddo’ch chi i gyd!”

Unigolyn a gafodd gymorth yn sgil diswyddiad

“Roeddwn yn meddwl y gallwn lunio CV ond pan ddechreuais y cwrs, roeddwn yn gwybod na fyddwn wedi gallu gwneud unrhyw beth fel hyn heb gymorth yr undeb.”

Unigolyn a gafodd gymorth yn sgil diswyddiad

“Roeddwn yn meddwl y gallwn lunio CV ond pan ddechreuais y cwrs, roeddwn yn gwybod na fyddwn wedi gallu gwneud unrhyw beth fel hyn heb gymorth yr undeb.”

Unigolyn a gafodd gymorth yn sgil diswyddiad

Rydym yma i’ch cynorthwyo a’ch arwain ar eich taith ddysgu gydol oes.