GWYBODAETH

Cronfa Ddysgu Undebau Cymru

Mae Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gefnogir gan TUC Cymru i gefnogi a hyrwyddo dysgu a datblygiad yn y gweithle drwy’r undebau llafur yng Nghymru.

Mae WULF yn chwarae rhan hanfodol mewn grymuso gweithwyr drwy roi cyfleoedd iddynt gael mynediad at gyfleoedd dysgu gwerthfawr.

Nodau ac Amcanion

Bwriad WULF yw cyfrannu at weithlu sydd â mwy o sgiliau sy’n addasu’n haws yng Nghymru, a fydd yn y pen draw’n dod â budd i weithwyr unigol a’r economi ehangach.

Prif amcanion Cronfa Ddysgu Undebau Cymru yw:

  • Grymuso: bwriad WULF yw grymuso gweithwyr drwy eu galluogi i feithrin sgiliau a gwybodaeth newydd sy’n gallu gwella eu rhagolygon gyrfaol a’u llesiant cyffredinol.
  • Dysgu Gydol Oes: Mae’r gronfa’n hyrwyddo diwylliant o ddysgu gydol oes, gan annog unigolion i barhau â’u haddysg a’u datblygiad drwy gydol eu gyrfaoedd.
  • Gwella Sgiliau: Drwy ddarparu cymorth ariannol ar gyfer mentrau dysgu, mae’r Gronfa yn ceisio gwella sgiliau a chymwyseddau gweithwyr ar draws y diwydiannau amrywiol yng Nghymru.
  • Cyflogadwyedd: Dyluniwyd mentrau’r Gronfa i wella cyflogadwyedd gweithwyr, drwy eu galluogi i addasu i ofynion y farchnad swyddi sy’n newid a sicrhau cyflogaeth foddhaus.

Sut y gall y Gronfa helpu

Mae’r prosiect presennol – “Llwybrau at Gynnydd” – wedi’i ariannu tan 31 Mawrth 2025.

Mae Cronfa Ddysgu Undebau Cymru’n chwarae rôl hanfodol mewn cefnogi a gwella dysgu a datblygiad gweithwyr yng Nghymru. Dyma rai ffyrdd y gall y Gronfa helpu:

Cymorth Ariannol ar gyfer Gweithgareddau Dysgu

Mae’r Gronfa’n darparu arian ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau dysgu. Gall y cymorth ariannol hwn dalu am gostau sy’n gysylltiedig â rhaglenni addysg a hyfforddi ffurfiol, gweithdai, seminarau, cyrsiau datblygu sgiliau, ac ardystiadau proffesiynol.

Grymuso Gweithwyr

Drwy gynnig cymorth ariannol ar gyfer dysgu, mae’r Gronfa yn grymuso gweithwyr i fod yn gyfrifol am eu datblygiad proffesiynol eu hunain. Mae’n eu galluogi i feithrin sgiliau, gwybodaeth a chymwysterau newydd a all wella eu rhagolygon gyrfaol yn sylweddol.

Gwella Cyflogadwyedd

Drwy ei mentrau, mae’r Gronfa’n helpu gweithwyr i wella eu cyflogadwyedd. Drwy feithrin sgiliau ac ardystiadau newydd, mae unigolion yn dod yn fwy amryddawn a hyblyg yn y farchnad swyddi, sy’n eu gwneud yn fwy deniadol i gyflogwyr posibl.

Hyrwyddo Dysgu Gydol Oes

Mae’r Gronfa’n annog diwylliant o ddysgu gydol oes. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd addysg barhaus a meithrin sgiliau drwy fywyd gwaith unigolyn, sy’n hanfodol mewn marchnad swyddi sy’n datblygu’n gyflym.

Cydweithio â’r Undebau Llafur

Mae’r Gronfa’n gweithio’n agos gyda’r undebau llafur yng Nghymru i weithredu rhaglenni dysgu a datblygu. Mae’r cydweithio hwn yn sicrhau bod y mentrau’n cael eu teilwra at anghenion a diddordebau penodol aelodau’r undebau.

Ehangu’r Mynediad i Addysg

Mae’r Gronfa’n helpu i gael gwared ar y rhwystrau ariannol i addysg a hyfforddiant. Mae hyn yn golygu y gall unigolion y mae’n bosibl nad oedd ganddynt y modd i fynd ymlaen i addysg bellach gael mynediad at gyfleoedd dysgu gwerthfawr.

Mynd i’r Afael â’r Bylchau mewn Sgiliau

Drwy ganolbwyntio ar wella sgiliau, mae’r Gronfa’n cyfrannu at fynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau mewn diwydiannau amrywiol. Daw hyn â budd i’r gweithwyr a’r cyflogwyr, gan fod gweithlu sydd â mwy o sgiliau mewn sefyllfa well i fodloni gofynion y farchnad swyddi.

Cefnogi Twf Proffesiynol

Boed hynny drwy uwchsgilio neu ailsgilio, mae’r Gronfa yn cefnogi gweithwyr wrth iddynt fynd ar hynt twf proffesiynol. Gall hyn arwain at fwy o fodlonrwydd yn y swydd, datblygiad gyrfa, a’r posibilrwydd o ennill cyflog uwch.

Yn gyffredinol, mae’r Gronfa’n chwarae rôl ganolog mewn meithrin gweithlu yng Nghymru sydd â mwy o sgiliau, sy’n fwy hyblyg ac sydd wedi’i rymuso, a fydd yn y pen draw yn cyfrannu at dwf a ffyniant y wlad.

GADEWCH I NI DDECHRAU ARNI

Gwybodaeth am sut y gall y Gronfa eich helpu chi