CYMORTH

Cyngor ac Arweiniad

Beth bynnag fo’ch anghenion cymorth, mae prosiect WULF Unite yma i’ch helpu drwy roi cyngor, arweiniad, hyfforddiant a chyfeiriadau i gyd-fynd â’ch amgylchiadau unigol.  

Cefnogi gweithwyr

Bydd rhai ohonom yn chwilio am gymorth gyda newidiadau a orfodir arnom yn sgil diswyddiadau, adleoli neu ailstrwythuro’r sefydliad.

Mae eraill eisoes wedi nodi’r angen i newid, at ddibenion datblygiad personol neu yrfaol, ac maent yn edrych am gymorth i symud ymlaen i wneud newidiadau a fydd yn cefnogi anghenion eu datblygiad.

Mae tîm WULF Unite wedi cefnogi cannoedd o weithwyr ar draws nifer o sectorau gyda’u hanghenion cymorth unigol. Cysylltwch â ni i gael sgwrs gyfrinachol ynghylch yr hyn rydych yn ei brofi ac i ganfod sut y gallwn eich helpu.

Cymryd rheolaeth

Diswyddiad, adleoli neu ailstrwythuro sefydliad

Mae newid, o ran ei natur, yn mynd â ni i dir ansicr, newydd sy’n gallu amlygu ein bregusrwydd. Pan fydd y newid hwnnw’n cael ei orfodi arnom ni, yn aml, bydd yn peri lefelau uwch o straen a thensiwn a gall effeithio ar ein hiechyd meddwl a’n llesiant yn sylweddol.

Gall cael gafael ar gefnogaeth yn ystod cyfnodau fel hyn ein cynorthwyo i deimlo’n rhan o bethau ac mewn rheolaeth o sut y byddwn yn ymdrin â’r prosesau newid ac yn eu rheoli. Gallai’r cymorth hwn gynnwys adolygu a gwerthuso ein hopsiynau, amlygu ein cryfderau a nodi amcanion wedi’u hailddiffinio.

Camu ymlaen yn eich gyrfa neu newid gyrfa

Hyd yn oed pan fyddwn yn gallu rheoli’r newidiadau y teimlwn y mae angen i ni eu gwneud – naill ai i symud ymlaen yn yr yrfa rydym wedi ei dewis, i ddilyn llwybrau newydd neu i geisio cydbwysedd gwell rhwng y gwaith a bywyd – gall deimlo’n llethol o hyd. A ydym yn gwneud y penderfyniadau cywir? A yw’n mynd i weithio yn y ffordd rydym am iddo wneud neu yn y ffordd a ragwelwn?

Bydd gallu nodi ein hamcanion, trafod ein cynlluniau a nodi’r sgiliau y byddwn angen eu datblygu o bosibl i’n cynorthwyo i gyflawni ein hamcanion yn gallu helpu i wella ein gobaith o lwyddo.

GADEWCH I NI DDECHRAU ARNI

A ydych yn barod i wneud ychydig o newidiadau?